Përkthime gjyqësore, në mënyrë profesionale dhe me çmime të arsyeshme.

Përkthimet të vërtetuara zyrtarisht dhe të vulosura, pranohen në të gjitha vendet gjermano-folëse dhe gjithashtu në Ambasadat/Konsullatat e vendeve gjermano-folëse.

Ne i përkthejmë dokumentet e Juaja me shkrim nga gjuha shqipe në gjuhën gjermane dhe anasjelltas.

Ne ofrojmë përkthimin e dokumenteve te ndryshme:

  • Certifikate te gjendjes civile
  • Dëftesa
  • Diploma
  • Plan-programe
  • Syllabuse
  • Dokumente zyrtare
  • Vendime (gjyqësore)
  • Kontrata, etj